REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”Wspomnienie lata”

1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (05-410), ul. Graniczna 79g, identyfikującą się numerem NIP 5321743581, REGON 016345844, KRS 0000007130, dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 sierpnia 2023 roku godz. 12:00, a kończy się dnia 29 sierpnia 2023 roku o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

2. Uczestnicy i zasady konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
2.1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
2.2. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.3. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
2.4. wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadanie konkursowe polegające na:

 

A. opublikuje na swoim publicznym koncie w serwisie Instagram post lub rolkę ze zdjęciem/zdjęciami lub krótki filmik, który będzie odpowiedzią na zadanie:

–> Kup przynajmniej 1 z 6 kolorów pomadek HYPOAllergenic VEGAN COLLAGEN Plumping Color Lipstick i pokaż nam jak wybrana pomadka jest przy Tobie w ciągu dnia!
Może to być zdjęcie/filmik ze spaceru czy nawet relaksu w domu – z produktem obowiązkowo.

B. oznaczy pracę konkursową hashtagami i profilami: #BellHYPOAllergenic /@bell.hypoallergenic oraz #LuckHats / @Luckofficial.co, a także polubi (zaobserwuje) oba profile w serwisie IG.
(dalej: Zadanie Konkursowe).

 

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego, w szczególności: komentarz, możliwy do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem serwisu Instagram.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
9.1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
9.2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
9.3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
9.4. użyją zdjęć/grafik/utworów należących do osób trzecich;
9.5. naruszają regulamin serwisu Instagram;
9.6. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanego za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

3. Prawa do wykonanych zadań konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wyłonienie zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe wg jednego lub wszystkich poniższych kryteriów:

– najatrakcyjniej wizualnie/graficznie,
– najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

Zadanie Konkursowe:

A. opublikuje na swoim publicznym koncie w serwisie Instagram post lub rolkę ze zdjęciem/zdjęciami lub krótki filmik, który będzie odpowiedzią na zadanie:

Kup przynajmniej 1 z 6 kolorów pomadek HYPOAllergenic VEGAN COLLAGEN Plumping Color Lipstick i pokaż nam jak wybrana pomadka jest przy Tobie w ciągu dnia!

B. oznaczy pracę konkursową hashtagami i profilami: #BellHYPOAllergenic /@bell.hypoallergenic oraz #LuckHats / @Luckofficial.co, a także polubi (zaobserwuje) oba profile w serwisie IG.

 

3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a) Nagrody I stopnia za wykonanie Zadania Konkursowego – 1 komplet:

– kapelusz marki LuckHats z limitowanej kolekcji dla Bell Hypoallergenic
– zestaw kosmetyków marki Bell HYPOAllergenic o wartości 300 zł.

 

b) Nagrody II stopnia za wykonanie Zadania Konkursowego – 5 kompletów:

– zestaw kosmetyków marki Bell HYPOAllergenic o wartości 300 zł/każdy.

 

4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2023r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisach: Instagram @bell.hypoallergenic, najpóźniej dnia 31 sierpnia 2023r.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi
w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail na adres: socialmedia@bell.com.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: BELL Sp. z o.o., ul. Graniczna 79g, 05-410 Józefów oraz na adres e-mail: bell@bell.com.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@bell.com.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, wydania Nagród oraz ewentualnych roszczeń i reklamacji.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit f oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:
6.1. prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także na Państwa żądanie Administrator musi przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
6.2. prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane przez Administratora wykorzystywane są nieprawidłowo lub są niekompletne,
6.3. prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od Administratora żądać, aby usunął dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
6.4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzania danych osobowych,
6.5. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie,
6.6. prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.
7. Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Organizatora, podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzeczy określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms (Instagram), podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne na podstawie upoważnień (dotyczy pracowników) lub umów powierzenia (podmioty przetwarzające).
9. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Instagram, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
10. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są
w polityce prywatności dostępnej do wglądu w Siedzibie Organizatora.

6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Wspomnienie lata” na adres e-mail socialmedia@bell.com.pl lub adres korespondencyjny Organizatora: BELL Sp. z o.o., ul. Graniczna 79g, 05-410 Józefów związanej
z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2023r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://bell.com.pl/aktualnosci/ i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.