Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi newsletter („Newsletter”) przez Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska z siedzibą w Józefowie, ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów, posiadający NIP: 5320004887 oraz REGON: 002054098 („Bell”).
 2. Bell jest właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem https://bell.com.pl/ („Serwis”).
 3. Bell nieodpłatnie udostępnia użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Newsletter, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu w systemie informatycznym użytkownika, w szczególności w formie pliku w formacie PDF.
 4. Kontakt z Bell jest możliwy w szczególności za pośrednictwem:

 

2. PRZEDMIOT USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Bell na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje, o charakterze marketingowym lub informacyjnym, dotyczące Bell oraz produktów i usług oferowanych przez Bell, w tym nowości w ofercie, akcjach promocyjnych, organizowanych wydarzeniach etc.
 2. Wiadomości, o których mowa powyżej będą przesyłane w ilości i terminach określonych przez Bell, przy czym Bell dołoży starań, aby świadczenie usługi Newsletter nie było w żadnym momencie uciążliwe dla użytkownika.

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Korzystanie z usługi Newsletter przez użytkownika jest dobrowolne.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie.
 3. Korzystać z usługi Newsletter może każdy użytkownik, który w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie poda swój adres e-mail, zaakceptuje Regulamin oraz kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz spowoduje udostępnienie podanego przez użytkownika adresu poczty elektronicznej do Bell.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowego w formularzu rejestracyjnym prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz, w razie potrzeby, jego aktualizacji.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 6. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez użytkownika dostępu do sieci Internet, konta poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 7. W związku z korzystaniem z usługi Newsletter nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 

4. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik przysługuje prawo rozwiązania umowy o korzystanie z usługi Newsletter bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Rozwiązanie umowy o korzystanie z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:
  • skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej pod adres: bell@bell.com.pl;
  • skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na adresem: https://bell.com.pl/kontakt/;
  • kliknięcie w odpowiedni link zawarty w wiadomości przesłanej przez Bell.
 4. Bell przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług Newsletter i usunięcia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w przypadku:
  • naruszenia Regulaminu;
  • podania przez użytkownika nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej;
  • zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Bell.

 

5. DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych użytkownika w związku z usługą Newsletter jest Bell.
 2. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bell (obsługi zapytań i rozpatrywania reklamacji składanych przez użytkownika dotyczących usługi Newsletter, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika znajdują się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

 

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 1. Strona internetowa https://bell.com.pl oraz jej poszczególne elementy, jak również wszelkie treści przesyłane użytkownikom w ramach usługi Newsletter podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności jako utwory chronione prawami autorskimi lub jako znaki towarowe. Prawa do nich przysługują Bell lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Bell w sposób opisany powyżej. Zwielokrotnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie ww. elementów lub treści w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Bell stanowić może naruszenie prawa.
 2. Bell dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane na stronie internetowej https://bell.com.pl oraz przesyłane użytkownikom w ramach usługi Newsletter były możliwie najdokładniejsze i aktualne. Pomimo tego Bell zastrzega, że mogą one zawierać błędy, za które Bell nie ponosi odpowiedzialności.
 3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, treści opublikowane na stronie internetowej https://bell.com.pl oraz przesyłane użytkownikom w ramach usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ceny produktów podane na stronie internetowej https://bell.com.pl lub w wiadomościach przesyłanych użytkownikom w ramach usługi Newsletter mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w sklepach.
 4. Użytkownik korzystając ze strony internetowej https://bell.com.pl oraz usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter należy składać lub na adres poczty elektronicznej pod adres: bell@bell.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na adresem: https://bell.com.pl/kontakt/. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane użytkownika w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji.
 2. Bell rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Bell przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez użytkownika. Odpowiedź na reklamację Bell przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. ZMIANY REGULAMINU

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu czy też konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
 2. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianach, o której mowa w zdaniu poprzednim. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Bell za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bell@bell.com.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.